Arriba Barcelona Salut als Barris a la Marina

La  ciutat  de Barcelona, igual  que altres  nuclis  urbans,  presenta una gran heterogeneïtat social entre territoris (districtes i barris), amb àrees amb un alt nivell de benestar i altres amb pitjors condicions físiques i socioeconòmiques que produeixen  entorns poc saludables, i on es concentra la població més desfavorida i vulnerable, cosa que provoca importants desigualtats territorials en salut.

Des de 2007 es desenvolupa a Barcelona el programa de salut comunitària Barcelona Salut als Barris (BSaB) liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). El seu objectiu és reduir les desigualtats socials en salut als barris més desfavorits de la ciutat i, actualment, està present en 23 barris, dels quals 10 s’han començat a finals de 2015 gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona.

A cada barri es constitueix un grup motor, amb diferents agents comunitaris que vetlla pel correcte desenvolupament de cadascuna de les fases de BSaB.

Aquestes són:

  • Aliances polítiques i constitució d’un Grup Motor: S’estableix un acord entre el Districte i els diferents agents de salut per desenvolupar, conjuntament, BSaB. Després de l’acord, es crea el grup motor al barri sempre que no existeixi un grup comunitari en salut al que pugui sumar-se BSaB. Aquest ha estat el cas de la Marina, on BSaB s’ha inclòs a la Taula de Salut Comunitària del barri.
  • Diagnòstic comunitari: Es realitza un diagnòstic de salut del barri per determinar quines accions realitzar. Per a això s’analitzen dades procedents de diferents registres així com d’entrevistes i de diferents grups que recullin les percepcions dels veïns i veïnes i dels professionals que treballen al barri.
  • Priorització i pla d’acció. Després del diagnòstic es realitza una jornada de priorització on veïns i veïnes voten a mà alçada els temes que desitgen treballar en primer lloc. Sobre les necessitats prioritzades, el grup motor recull el que ja s’està realitzant al barri i l’ASPB revisa quines intervencions són més eficients segons la bibliografia, els recursos disponibles i la seva sostenibilitat. Després, el grup motor defineix les línies d’acció amb totes les accions a realitzar al barri i s’engeguen grups de treball, aprofitant els existents al barri.
  • Seguiment i avaluació. Es realitza el seguiment i l’avaluació dels resultats de cadascuna de les intervencions i l’avaluació del programa BSaB al barri.
  • Manteniment. Finalitzada aquesta fase intensiva, de 3 anys de durada, es manté el grup comunitari en salut del barri i totes les actuacions i dinàmiques en marxa, amb els recursos propis del barri, disposant sempre d’un enllaç amb l’ASPB.

Actualment, el barri de la Marina es troba en la fase del diagnòstic. S’han realitzat 23 entrevistes a agents del barri, consensuats amb la Taula de Salut Comunitària, i es preveu la realització dels següents grups: 3 grups nominals amb professionals (sanitaris i de l’àmbit social i educatiu) i 5 grups de discussió (un grup mixt de joves; un grup de mixt amb veïns i veïnes de la Marina del Prat Vermell; un grup amb dones adultes; un grup amb homes i un amb dones de la tercera edat).
La jornada de priorització de necessitats en salut del barri es realitzarà el proper 13 de març a les 18.30 a la Sala Pepita Casanellas. Us hi esperem!

Deixa un comentari