Indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents

L'ordre desplega el mandat de l'article 79 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, el qual atribueix al departament competent en matèria d'infància i adolescència, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, les universitats i els col·legis professionals i altres entitats dedicades als infants i adolescents, l'elaboració de llistes d'indicadors i factors de risc i llistes d'indicadors i factors de protecció i resiliència.

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista: guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves

El protocol està específicament adreçat als professionals que treballen amb joves i constitueix una guia pràctica que estableix unes pautes d’actuació comunes per abordar la violència masclista en els nivells de la prevenció i sensibilització, la detecció i l’atenció i acompanyament.