Què és una escola amb drets?

taller-unicef-03Per a UNICEF l’educació és una prioritat sense fronteres. Abordar el dret a l’educació no es limita només a l’accés, a la igualtat de nens i nenes de gaudir d’una educació bàsica i gratuïta, sinó que té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s’ensenya i com s’aprèn, amb les relacions que s’estableixen i amb el paper de l’escola com a nucli socialitzador. Malgrat disposar d’un marc legal vigent que posa de relleu la importància de promoure el coneixement i el respecte dels drets de la infància i la responsabilitat que les institucions hi tenen, actualment, el món educatiu continua relegant aquests drets a un pla més discursiu que pràctic.

Davant aquesta realitat i d’acord amb el mandat internacional d’UNICEF de vetllar pel coneixement i l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant arreu, UNICEF Catalunya va engegar l’any 2011 el programa Una escola amb drets amb un objectiu clar: enfortir les capacitats de la comunitat educativa per tal que els drets de la infància es coneguin i es visquin a l’escola.

Viure els drets implica incorporar-los en la pràctica quotidiana, transformar la perspectiva i traslladar la Convenció al moll de l’os de l’activitat escolar de manera que aquesta regeixi la vida del centre i de les persones que hi conviuen. Un conjunt de canvis que no són immediats, sinó que requereixen d’una sèrie d’accions imprescindibles per anar consolidant el model d’una escola amb drets.

Tanmateix, conèixer la Convenció, integrar-la a l’estructura, al funcionament, a les metodologies i per tant, a la cultura i a la pedagogia de cada centre, passa també per la voluntat i la predisposició de tots els seus membres, des del professorat i l’equip directiu, fins a l’alumnat, les famílies i el personal no docent. Serà la implicació de tots ells la clau que farà possible la transformació.   

Una eina pedagògica derivada del programa és el web www.escolamabdrets.org que conté una selecció de recursos educatius que es troben a la xarxa per treballar temes relacionats amb els drets de la infància, i un recull de documents i bones pràctiques, amb la voluntat de facilitar la tasca del professorat en el coneixement i promoció dels drets de la infància a l’aula i al centre. El fons de referències ha estat classificat a partir dels set criteris que defineixen un model d’escola que pren la Convenció com a eix vertebral de la seva filosofia, de l’activitat educativa que s’hi desenvolupa i de la vida escolar en general, contemplant també les famílies i la comunitat.

El fet de comptar amb la participació de Dolors Bosch cap d’estudis de l’ Escola SEAT, l’ Ingrid Isidro professora, i l’alumnat de 6è del centre durant la jornada va ser molt enriquidor perquè va suposar que els infants prenguessin la paraula, que expliquessin en primera persona la seva experiència del que representa dur a terme aquest programa a la seva escola i, alhora, veure com aquesta està en procés d’integrar el programa dins el seu pla de centre, com va manifestar la direcció. Ara seria el moment que més escoles coneguessin la seva experiència perquè en un futur proper es poguessin afegir i convertir-se en Una escola amb drets.

Maria Mur
Representant de Unicef a Catalunya i també és la responsable del programa “Una Escola amb Drets”.

Deixa un comentari